Dzierżawca i zarządca hali ERGO ARENA

Spółka o nazwie Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa Gdańsk-Sopot sp. z o.o. została utworzona 27 sierpnia 2004 roku. Celem jej działalności była realizacja inwestycji: budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu, uzyskanie niezbędnego finansowania, rozliczenie projektu inwestycyjnego, a następnie eksploatowanie obiektem. Uwarunkowania związane z pozyskiwaniem finansowania bezzwrotnego spowodowały, iż beneficjentem tego projektu, a jednocześnie inwestorem mogły być jedynie Gminy Miasta Gdańska i Sopotu. Trudności związane z finansowaniem zamierzonej inwestycji poprzez spółkę spowodowały, że 20 maja 2005 roku, Gmina Miasta Gdańska i Gmina Miasta Sopotu zawarły Porozumienie Międzygminne, którego liderem została Gmina Miasta Sopotu. Na realizację tego projektu obie gminy przeznaczyły środki własne, jak również środki finansowe z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W rezultacie tych decyzji spółka zawiesiła swoją działalność operacyjną.

Chcąc efektywnie eksploatować wybudowaną już halę, miasta podjęły decyzję o zatrudnieniu profesjonalnego, posiadającego międzynarodowe doświadczenie operatora. Jego zadaniem miało być zapewnienie poprawnego funkcjonowania obiektu w sferze technicznej oraz komercyjnej. Prowadzone od 2008 roku postępowanie mające na celu wyłonienie operatora oraz kontakty z potencjalnymi operatorami wykazały, że mało prawdopodobne jest wyłonienie komercyjnego dzierżawcy nowego obiektu. Potencjalni operatorzy wskazywali, że uzyskiwanie pozytywnych wyników ekonomicznych przez halę obarczone jest ogromnym ryzykiem, którego nie s± gotowi podjąć.

W tej sytuacji rozpoczęto procedurę wyłonienia operatora hali, który w zamian za wynagrodzenie, mógłby świadczyć usługi doradcze i zarządzać obiektem. W postępowaniu przetargowym wyłoniono firmę SMG, która w sierpniu 2010 roku przedstawiła swoją ofertę. Ze względu na wysokość wynagrodzenia, jakiego zażądał ten potencjalny operator hali, 2 listopada 2010 roku postępowanie zostało unieważnione. W związku z tym spółka, która od kilku miesięcy była przygotowywana do przejęcia hali oraz wszystkich uprawnień i obowiązków miast, od 12 października 2010 roku (data podpisania umowy dzierżawy) stała się nie tylko formalnym dzierżawcą hali, ale również jedynym i faktycznym zarządcą tego obiektu.

Zgromadzenie wspólników 12 października 2010 roku uchwaliło nowy tekst umowy Spółki oraz nową nazwę (Hala Gdańsk - Sopot) oraz nowe cele działalności.

Strona Hali ERGO ARENA


Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk
KRS: 0000216102
NIP: 583-287-03-17
REGON 193078050


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 27.196.000 PLN